Láhev

Láhev má mnoho různých tvarů a záleží pouze na konstruktérovi a jeho představivosti. Model láhve v našem případě budeme řešit především z hlediska postupu modelování nežli designu.

Na příkladu se naučíte používat příkazy, jako jsou Plně určit skicu, Tažení profilu po křivce pomocí vodicích křivek, Promítnutá a rozdělovací křivka, Zaoblení mezi plochami s určenou hranicí zaoblení a skořepinu s plochami s jinou tloušťkou. Na závěr vymodelujeme závit pomocí šroubovice s proměnlivým stoupáním a přidáme na vybranou plochu nálepku. V tomto případě můžeme hovořit o etiketě.

Založte v Přední rovině skicu. Vyberte příkaz Spline a načrtněte přední profil láhve. Spodní bod zarovnejte Vodorovnou vazbou s počátkem a přidejte vodorovnou kótu 80 mm. Můžete a nemusíte použít náš tvar. Aby však další postup a vytvoření modelu bylo bezproblémové, doporučujeme se držet našeho zadání. Model poté můžete upravit podle své představivosti.

V panelu Nástroje, v záložce Kóty vyberte příkaz Plně určit skicu.

Vyberte příkaz Všechny entity ve skice a stiskněte tlačítko Vypočítat.

Plně určená skica zčerná a všechny body jsou plně určené. SolidWorks vyhodnotil plně určenou skicu tak, že ke každému bodu přidal vodorovnou a svislou kótu bodě, ve kterém body spline momentálně leží. Upravte kóty podle obrázku.

Detailní pohled na svislé kóty. Ukončete skicu.

Založte skicu v Přední rovině a načrtněte svislou přímku. Dolní bod slučte s počátkem souřadného systému. Horní bod zarovnejte vodorovně s nejvyšším bodem předchozí skici.

Založte skicu v Pravé rovině a načrtněte boční profil láhve.

Zarovnejte všechny body vodorovně s těmi body skici, které vystihují přední tvar láhve. Červeně orámovaným bodům přidejte svislou vazbu.

Můžete podle obrázku skicu okótovat přímo nebo můžete použít opět příkaz Plně určit skicu a následně upravit hodnoty.

V Horní rovině založte skicu a načrtněte elipsu, jejíž počátek leží v počátku souřadného systému.

Nyní společně se stisknutou klávesou Ctrl vyberte levý bod elipsy a koncovou část spline předního profilu láhve. Přidejte vazbu Průnik.

Totéž opakujte pro dolní bod elipsy a spline bočního profilu láhve.

Elipsa je plně určená. Ukončete skicu.

Vyberte z panelu Prvky příkaz Přidání tažením po křivce. Jako profil vyberte elipsu a jako vodicí křivku přímku. Přepněte se do panelu Vodicí křivky a vyberte spline předního a bočního profilu láhve. V poli Počáteční/koncová tečnost vyberte v roletovém menu koncové tečnosti Tečnost trasy. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Založte skicu v Přední rovině. Načrtněte skicu skládající se ze tří oblouků a jedné přímky. Použijte příkaz Oblouk třemi body. Přidejte mezi oblouky tečnou vazbu a mezi koncové body vodorovnou vazbu. Na závěr vyberte příkaz Zaoblit hrany a zaoblete rohové části poloměrem R10. Okótujte skicu podle obrázku tak, aby byla plně určená.

V panelu Prvky (nebo přes panel Nástroje) vyberte příkaz Promítnutá křivka.

Vyberte načrtnutou skicu a jako plochu vyberte tažený profil. Naznačenou šipkou zkontrolujte směr promítnutí. Podívejte se na náhled a potvrďte příkaz.

Přímka se promítla na přední část láhve.

V Pravé rovině založte skicu a načrtněte kružnici o průměru 5 mm.

S přidržením klávesy Ctrl vyberte kružnici a promítnutou křivku. Vyberte příkaz Průnik. Ukončete skicu.

Vyberte v panelu Prvky příkaz Přidání tažením po křivce. Označte kružnici jako profil a promítnutou křivku jako trasu. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

V tuto chvíli máte vymodelované tělo láhve a místo pro umístění etikety.

Na čele láhve založte skicu. Vyberte kruhovou hranu a použijte příkaz Převést entity v panelu Náčrt. Příkazem Vysunout vysuňte kružnici do vzdálenosti 20 mm.

Nyní se pokuste zaoblit spodní hranu láhve. Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky a zadejte hodnotu 10 mm. Pokud zkontrolujete náhled, můžete si všimnout, že v úzké boční části elipsy vznikne přechod, který nelze akceptovat.

Po dokončení příkazu a plném vykreslení je zaoblení nepřípustné.

Vymažte ze stromové historie prvek Zaoblit. V Přední rovině načrtněte přímku tak, aby přesahovala přes tělo láhve na obou stranách. Poté okótujte přímku svislou kótou od počátku hodnotou 10 mm.

Vyberte z panelu Prvky a záložky Křivky příkaz Rozdělovací křivka.

Vyberte parametr Průmět. Zvolte přímku a plochu určenou k rozdělení. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Až potvrdíte příkaz Rozdělovací křivka, můžete si všimnout, že se tělo láhve rozdělilo na dvě plochy.

Jelikož je tvar spodní části pro zaoblení poněkud komplikovaný a zaoblení by se nemuselo vypočítat, upravte boční profil láhve. Vraťte se proto do této skici a změňte dvě vodorovné dolní kóty. Zvětšete šířku láhve.

Otevřete skicu, kde jste kreslili elipsu, a opravte průsečík elipsy s bočním profilem láhve.

Nyní můžete přistoupit k příkazu Zaoblení. Vyberte ho z panelu Prvky a zvolte parametr Mezi plochami. Označte rozdělenou dolní plochu těla láhve a spodní plochu. V panelu Možnosti zaoblení, v Hranici zaoblení vyberte hranu, která vznikla rozdělující křivkou. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Díky efektivnímu zaoblení mezi plochami se dolní část láhve zaoblila tak, že je to možné akceptovat.

Dále zaoblete vnější a vnitřní část pro umístění etikety.

V Přední rovině načrtněte oblouk a okótujte ho podle obrázku. Použijte příkaz Oblouk třemi body. Horní bod a střed oblouku jsou zarovnané svislou vazbou k počátku souřadného systému. Ukončete skicu.

V Pravé rovině načrtněte kružnici o průměru 10 mm. Chytněte přes klávesu Ctrl střed kružnice a koncovou část oblouku. Potom přidejte vazbu Průnik.

Pomocí příkazu Přidání tažením po křivce dokončete úchyt láhve. Trasou je oblouk. Taženým profilem je kružnice.

Zaoblete přechody mezi tělem láhve a úchytem. Hodnota poloměru je 10 mm.

V panelu Prvky vyberte příkaz skořepina. Klikněte na ústí láhve a nastavte tloušťku stěny na 1 mm. V panelu Plochy s jinou tloušťkou nastavte hodnotu na 1,3 mm a označte místo určené pro závit. Potvrďte příkaz.

V panelu Prvky, v záložce Referenční geometrie vyberte příkaz Roviny. Klikněte na mezikruží u ústí láhve. Nastavte vzdálenost 10 mm od horní plochy ústí láhve.

V této rovině založte skicu a načrtněte kružnici o průměru 22 mm.

Vyberte příkaz Šroubovice z panelu Prvky a záložky Křivky.

Zatrhněte parametr Proměnlivá šroubovice a nastavte parametry oblasti podle obrázku. Proměnlivým stoupáním zajistíte konstrukci náběhu a výběhu závitu.

Zadané parametry šroubovice.

V Pravé rovině založte skicu a nakreslete profil závitu. Střed delší hrany slučte se šroubovicí pomocí vazby průnik.

Vyberte příkaz Přidaní tažením po křivce z panelu Prvky. Jako profil vyberte profil závitu. Jako trasu šroubovici. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Proměnlivým stoupáním vznikly dva přesahy zasahující do vnitřní části láhve. K odstranění použijte příkaz Odstranit.

I přesto, že lze použít příkaz Označit jiný, spodní plochy přesahů by se vám špatně označovaly. Vytvořte tedy řez modelu tak, abyste mohli označit všechny plochy určené k odstranění.

Nyní vyberte z panelu Vložit, záložky Plocha příkaz Odstranit.

Vyberte parametr Odstranit a opravit a vyberte všechny plochy určené k odstranění. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Příkaz odstranil a opravil plochy podle předpokladu. Ukončete řez modelem.

Nyní máte hotový model láhve.

Změňte barvu modelu, například na leskle červenou. V pravé části obrazovky přejděte do pole pro úpravu vzhledů, prostředí a nálepek. Klikněte na strom Nálepky a vyberte některou z nálepek, které aplikace nabízí. Označte plochu k umístění nálepky.

V parametrech Nálepky, v oblasti Mapování zaškrtněte pole Přizpůsobit šířku výběru a Přizpůsobit výšku výběru. Potvrďte příkaz.

Nyní je možné vytvářet různé konfigurace nálepek a barev modelu. Založte novou konfiguraci a pojmenujte ji podle svého uvážení. V parametrech nálepky, v poli Obrázek vyberte pomocí Cesty souboru jakýkoliv obrázek a přidejte jej na vybranou plochu. Dále nálepku uložte.

V této fázi umíte modelovat láhev pomocí efektivních příkazů a přidávat nálepky na model. Vytvářejte fotorealistické a designové návrhy je možné v renderovací aplikaci PhotoView 360.

Komentáře k článku (3)

Reklama