Model Mania: Postup modelování dle zadání z roku 2011

V soutěži Model Mania je úkolem zpracovat zadání podle výkresové dokumentace. Podívejte se na postup modelování podle zadání z roku 2011.

Zadání dílu a související výkresovou dokumentaci naleznete v příspěvku Model Mania: Soutěžní zadání z roku 2011.

Fáze 1 — modelování dílu podle zadané výkresové dokumentace

Založte nový dokument Dílu a vytvořte nový náčrt v Horní rovině.

1-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vyberte příkaz Úsečka podle středu ze záložky Skica (tato funkce je dostupná v SolidWorksu 2015).

2-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Nakreslete přímku, kde její střed vychází z počátku souřadného systému.

3-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Označte přímku a změňte její vlastnost na Jako konstrukční.

4-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vyberte příkaz Kružnice a nakreslete kružnici o průměru 40 mm, jejíž střed leží v koncovém bodě přímky. Tip: Před kreslením kružnice aktivujte funkci Přidat kóty.

5-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Nakreslete kružnici v druhém koncovém bodě přímky. Stiskněte klávesu Ctrl, označte obě kružnice a přidejte vazbu Stejná.

6-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Zakótujte velikost přímky 60 mm.

7-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vyberte příkaz Oblouk třemi body ze záložky Skica.

8-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Nakreslete oblouk, jehož koncové body leží na kružnicích. Označte horní kružnici, oblouk a přidejte vazbu Tečná. Tečnou vazbu přidejte i mezi dolní kružnici a oblouk.

9-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Stiskněte klávesu Ctrl, označte oblouk, osu a vyberte příkaz Zrcadlit entity.

10-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Zakótujte poloměr oblouku hodnotou 40 mm.

11-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vyberte příkaz Oříznout entity a změňte funkci na Oříznout k nejbližší. Kliknutím myši ořežte vnitřní části kružnic.

12-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Příkazem Přidání vysunutím vysuňte uzavřený obrys do vzdálenosti 30 mm.

13-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vyberte příkaz Zaoblit a změňte velikost zaoblení na hodnotu 6 mm. Zaoblete vnější hrany horní části modelu výběrem plochy.

14-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Skořepina.

15-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Nastavte tloušťku stěny na hodnotu 3 mm a označte spodní plochu modelu. Dokončete příkaz Skořepina.

16-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Založte náčrt na horní ploše modelu.

17-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Nakreslete kružnice, jejichž středy jsou soustředné s kruhovými částmi modelu. Zakótujte velikost kružnice 22 mm.

18-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Stiskněte klávesu Ctrl, označte kružnice a vyberte vazbu Stejná.

19-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Příkazem Odebrání vysunutím odeberte díry parametrem Skrz vše.

20-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Založte náčrt v Pravé rovině.

21-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Nakreslete kružnici o průměru 26 mm, jejíž střed je zarovnaný vazbou Svislá vůči počátku souřadného systému. Kružnice je zároveň tečná k horní ploše modelu.

22-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vyberte příkaz Přidání vysunutím ze záložky Prvky. Nastavte parametry tak, aby se kružnice vysunovala oběma směry do vzdálenosti 20 mm. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

23-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Přesuňte ve FeatureManageru poslední modelovaný prvek za prvek Zaoblit.

24-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Klikněte pravým tlačítkem na prvek Skořepina a vyberte příkaz Upravit prvek.

25-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Přidejte do pole Plochy s jinou tloušťkou růžové plochy a nastavte hodnotu jiné tloušťky na 5 mm.

26-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Příkazem Zaoblit zaoblete přechodové hrany hodnotou zaoblení 3 mm.

27-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Klikněte pravým tlačítkem na Materiál ve stromové historii a vyberte příkaz Upravit materiál.

28-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Z knihovny materiálů vyberte AISI 1020.

29-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Modelová první fáze soutěžního zadání je hotové.

30-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Fáze 2 — provedení konstrukčních změn prvního modelu a pevnostní analýza

Ve druhé fázi soutěže bylo úkolem provést konstrukční změny, pevnostní analýzu, určit koeficient bezpečnosti a maximální posunutí.

Srolujte stromovou historii po prvek Přidání vysunutím.

31-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Založte náčrt v Pravé rovině.

32-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Nakreslete oblouk třemi body o poloměru 70 mm, jehož koncové body leží na hranách modelu. Přidejte vazbu Tečná mezi oblouk a horní plochu modelu.

33-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Stiskněte klávesu Ctrl, označte středový bod oblouku, počátek souřadného systému a přidejte vazbu Svislá.

34-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím a nastavte parametry pro odebrání oběma směry. Nastavte parametr Skrz vše.

35-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Srolujte stromovou historii o jeden prvek a proveďte úpravy u prvku Zaoblit. Jelikož SolidWorks hlásí, že chybí vybraná plocha, označte znovu horní plochu modelu a dokončete úpravy.

36-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Srolujte historii o další prvek. Klikněte pravým tlačítkem na náčrt a vyberte příkaz Upravit náčrt.

37-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Objevuje se chybové hlášení u vazby Tečná.

38-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Stiskněte klávesu Ctrl, označte kružnici a horní hranu modelu a přidejte vazbu Tečná.

39-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Srolujte historii za prvek Skořepina.

40-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Pokračujte rolováním za prvek Odebrání vysunutím. Klikněte pravým tlačítkem na náčrt a vyberte příkaz Upravit náčrt.

41-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Objevuje se chybové hlášení u vazby Sjednocená.

42-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vymažte vazbu, chytněte střed kružnice, táhněte myši na vnější kruhovou hranu a po zobrazení středu se vraťte myší zpět. Kružnice bude mít zpět sjednocenou vazbu se středem vnější kruhové hrany. Totéž aplikujte na horní kružnici.

43-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Srolujte historii za poslední prvek Zaoblit.

44-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Založte náčrt na Horní rovině.

45-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Nakreslete kružnice o průměru 28 mm, které jsou soustředně s otvory.

46-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vyberte příkaz Převést entity.

47-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Označte hrany děr a dokončete příkaz.

48-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vyberte příkaz Přidání vysunutím. V poli Od nastavte parametr Odsazení a hodnotu 30 mm. V poli Směr č. 1 nastavte parametr K tělu, změňte směr vysunutí a označte model. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

49-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Zaoblete přechodové hrany mezi vysunutými částmi a modelem. Poloměr zaoblení volte 3 mm. Model podle druhé fáze soutěže je upravený, můžeme tedy přikročit k pevnostní analýze.

50-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Spusťte modul SolidWorks SimulationXpress nebo SolidWorks Simulation (tento návod je připraven pro SolidWorks SimulationXpress, který je dostupný i ve verzích pro studenty).

51-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Pokračujte tlačítkem Další.

52-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Stiskněte tlačítko Přidat uchycení.

53-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Do pole Fixní geometrie vyberte vnitřní válcové plochy. Dokončete výběr.

54-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Pokračujte tlačítkem Další.

55-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Vyberte tlačítko Přidat sílu.

56-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Označte horní plochy modelu, aktivujte možnost Kolmice, změňte velikost působící síly na hodnotu 3000 N a aktivujte funkci Na položku. Dokončete úpravy.

57-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Pokračujte tlačítkem Další.

58-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Zkontrolujte přiřazený materiál a pokračujte tlačítkem Další.

59-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Pokračujte tlačítkem Spustit simulaci.

60-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Nyní se přehrává animace zatížení. Zkontrolujte, zda probíhá zatížení podle předpokladů a pokračujte tlačítkem Ano, pokračovat.

61-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Podle zadaných parametrů pevnostní analýzy je nejnižším koeficientem bezpečnosti nalezeném v modelu 2,8.

62-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Nyní si zobrazte oblasti, kde je koeficient bezpečnosti větší než 4 (4 > 2,8).  Na modelu se vyskytuje jedna oblast, ve které je model namáhán nejvíce.

63-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Stiskněte tlačítko Zobrazit napětí von Mises pro zobrazení výsledných hodnot maximálního posunutí.

64-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Stiskněte tlačítko Zobrazit posunutí pro zobrazení hodnot maximálního napětí. K maximálnímu posunutí dojde v krajních částech a to o 0,06 mm.

65-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Porovnání modelovaných dílů.

66-Model-Mania-postup-modelovani-soutez-2011

Komentáře k článku (0)