Modelování závitu

V jednom z našich dílů jsme si ukázali, jakým způsobem lze vymodelovat šroubovici. Na základě ohlasů a taky vzniku určité míry problematiky si ukážeme, jakým způsobem lze efektivně vymodelovat závit.

U výkresové dokumentace postačí použít příkaz Kosmetický závit. Jsou ale jisté případy, kde se bez modelu závitu neobejdeme. Příkladem může být hrdlo plastové láhve. Pojďme se tedy podívat, jak se takový závit modeluje.

V „Horní rovině“ vymodeluje 2 kružnice o průměrech 96 a 100 mm.

Vysuneme profil mezikruží do výšky 50 mm.

Nyní založíme novou rovinu přes příkaz „Vložit“, „Referenční geometrie“, „Rovina“.

Klikneme na horní plochu mezikruží vysunutého modelu. Nastavíme parametry tak, aby nová rovina vznikla 5 mm pod horní úrovní vysunutého profilu. Pokud se zobrazí nová rovina nad horní úrovní vysunutého profilu, zaškrtneme pole „Opačný směr“.

Založíme skicu v nově vytvořené rovině. Nakreslíme kružnici o průměru 90 mm.

Nyní budeme postupovat podobným způsobem jako v předchozím díle, kdy jsme modelovali pružinu. Přes příkaz „Šroubovice/spirála“ v záložce „Vložit“ a příkaz „Křivka“ vytvoříme spirálu.

Označíme nakreslenou kružnici o průměru 90 mm. V poli „Určená“ vybereme z roletového menu možnost „Stoupání a otáčky“. V poli „Parametry“ zaškrtneme „Proměnné stoupání“ a vyplníme parametry dle obrázku. Zaškrtneme pole „Opačný směr“, pokud se nám spirála vykresluje směrem nahoru. Pole „Počáteční úhel“ ponecháme rovno nule a necháme vytvořit spirálu ve směru hodinových ručiček.

V rovině „Pravá“ nakreslíme zjednodušený profil závitu. Jakmile budeme umět vymodelovat a vytvořit závit, můžeme profil závitu upravit tak, aby odpovídal normě.

Přes klávesu CTRL označíme spirálu a středový bod delší svislé přímky a přes vazbu „Průnik“ zajistíme pevnou vazbu náčrtu.

Nyní máme hotovou cestu a profil potřebnou pro dokončením modelu. Klikneme na příkaz „Přidáním tažením po křivce“. Označíme „Profil“ cesty (profil závitu) a „Trasu“ (spirálu). V náhledu vidíme vykreslený závit. Všimněme si ale, že závit zasahuje do vnitřní části.

Přečnívající části odstraníme přes příkaz „Plocha“, „Odstranit“ v záložce „Vložit“.

Vybereme všechny plochy k odstranění a zaškrtneme pole „Odstranit a opravit“.

Nyní je model závitu hotový.

Komentáře k článku (0)

Reklama