Dveřní kování

Co se týká modelování a konstruování, je SolidWorks velmi univerzální systém. Tento příspěvek vám ukáže, jak lze jednoduše vytvořit model dveřního kování, včetně fotorealistického snímku.

Založte nový dokument a uložte jej jako Dveřní kování.sldprt. Při modelování profilu kování využijte příkazu Zrcadlení. Načrtněte profil kování v jednom z kvadrantů nebo tak, jak je uvedeno na obrázku. Tvar profilu můžete dodržet podle níže uvedené ukázky nebo můžete použít svůj vlastní návrh.

Pro návrh tvaru nejsou až tak důležité kóty jako spíše vazby. K lehčí tvorbě náčrtu slouží obdélník vytvořený z konstrukčních přímek.

Zrcadlete načrtnutý profil podle svislé osy procházející počátkem souřadného systému.

Výběrem oknem zleva doprava označíte všechny entity, které jsou v okně výběru zahrnuté celou jejích částí. Nemusíte tak vybírat každou entitu zvlášť.

Nyní stiskněte klávesu Ctrl a vyberte poslední entitu. Kdybyste ji označili výběrem, jak popisuje předchozí krok, vybrali byste i jednu konstrukční čáru, která by bránila ve správném zrcadlení.

Zrcadlete náčrt podle vodorovné osy procházející počátkem souřadného systému.

Vysuňte náčrt do vzdálenosti 10 mm. Hodnotu úkosu nastavte na 15°. Nezapomeňte zaškrtnout pole Úkos vně.

Označte zadní plochu vysunutého modelu a vyberte příkaz Skořepina.

Hodnotu tloušťky stěny skořepiny nastavte na 4 mm a potvrďte. Po zaškrtnutí příkazu Zobrazit náhled se vám nastíní cílový tvar modelu.

Založte novou rovinu na čelní ploše kování. Načrtněte tři kružnice. Dvě kružnice jsou určené k odebrání otvorů pro uchycení kování na dveře. Třetí kružnice poslouží k odebrání otvoru pro uchycení kliky. Poté nakreslete profil k odebrání klíčové dírky.

Detail profilu klíčové dírky.

Odeberte načrtnuté profily. Vzdálenost nastavte tak, aby se odebralo vše.

Kování se bude vyrábět z mosazi. Vyberte ji proto ze seznamu předurčených materiálů.

Poslední úpravou na modelu kování je zaoblení a sražení hran. Vyberte hrany kování na čelní ploše a stiskněte příkaz Zaoblit. Nastavte hodnotu zaoblení na 1 mm.

Označte hrany otvoru k uchycení kování, kliky a klíčové dírky a vyberte příkaz Zkosení. Hodnotu zkosení nastavte na 0,5 mm.

Model kování je hotový. Můžete zavřít dokument.

Založte nový dokument a uložte jej pod názvem Klika.sldprt. V Přední rovině načrtněte profil kliky. Hodnoty oblouků nejsou zavazující, proto je ponechte volné.

Vysuňte načrtnutý profil do vzdálenosti 20 mm. Směr dodržte stejně, jak je na obrázku.

Nyní zvolta příkaz Zaoblení a vyberte ostré hrany kliky. Hodnotu poloměru nastavte na 3 mm.

Založte novou skicu v Horní rovině. Načrtněte profil čepu a zakótujte podle obrázku.

Příkazem Přidat rotací vytvořte rotační část kliky.

Model kliky je hotový. Zavřete dokument.

Založte nový dokument k vytvoření sestavy. Uložte ho jako Dveřní kování.sldasm.

Vložte do modelovacího prostředí nejdříve součást Dveřní kování.sldprt a spojte ji s počátkem souřadného systému. Pak vložte díl Klika.sldprt.

K vytvoření sestavy postačí vazba Sjednocení. Označte vnitřní tvar otvoru k uchycení kliky a čep kliky. Poté stiskněte příkaz Vazba. Potvrďte vytvořenou vazbu, která se následně projeví simulací náhledu.

Nyní označte čelní plochu kování a čelní plochu čepu kliky. Potvrďte vytvořenou vazbu, která se také projeví simulací náhledu.

Sestava dveřního kování a kliky je hotová.

K vytvoření fotorealistického snímku můžete využít software PhotoWiev 360.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama