Plechové spojení profilů

Ohýbané plechové spojení vyžaduje pečlivou přípravu skic profilů, které musejí být otevřené. V tomto postupu si vysvětlíme teorii a zásady navrhování ohýbaného plechového spojení profilů, včetně praktického postupu modelování. Vycházíme ze zadání cvičení 12.8 z nové učebnice SOLIDWORKS.

Plechové díly vytvořené z ohýbaného plechového spojení profilů používají dvě skici s otevřenými profily. Ty mohou být na rovnoběžných nebo nerovnoběžných rovinách (viz níže uvedený postup modelování). Otevřené profily skic nevyžadují tvarovanou geometrii (např. obdélníkový profil se skicuje s ostrými rohy) ani odhadované čáry ohybu v rozvinutém tvaru. Prvek Základní plech, využívaný u navrhování standardních plechových dílů, se v tomto případě nepoužívá.

 

Výrobní metody

Pro ohýbané plechové spojení profilů lze použít dvě výrobní metody (PropertyManager Plechové spojení profilůVýrobní metoda):

 • Lomená,
 • Tvarovaný.
V PropertyManageru Plechové spojení profilů se po výběru příkazu Plechové spojení profilů volí výrobní metoda
V PropertyManageru Plechové spojení profilů se po výběru příkazu Plechové spojení profilů ze záložky Plechové díly volí výrobní metoda

Výrobní metoda Lomená vytvoří ohyby a zaoblení ostrých rohů automaticky namísto tvarované geometrie skici, včetně aproximovaných čar ohybu. V ohnutém i rozvinutém tvaru zobrazuje čáry ohybu, které byly automaticky vypočítány podle zadaných parametrů a vybraného provedení spojení profilů.

Výrobní metoda Lomená umožňuje zobrazit čáry ohybu (1) i vymezovací rámeček (2)
Výrobní metoda Lomená nevyžaduje skici profilů se zaoblenými rohy (mohou být ostré) a umožňuje v rozvinutém pohledu zobrazit čáry ohybu (1) i vymezovací rámeček (2)

Druhá metoda (Tvarovaný) vyžaduje přípravu otevřených skic profilů se zaoblenými rohy. Při této metodě se nezobrazují čáry ohybu v ohnutém ani rozvinutém pohledu.

14-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice
Výrobní metoda Tvarovaný čáry ohybu nezobrazuje a vyžaduje přípravu skic profilů se zaoblenými rohy

Obě výrobní metody si představíme v modelovacím postupu níže a následující teoretický výklad zaměříme na výrobní metodu Lomená, která je v praxi používanější.

 

Nastavení parametrů ohýbaného plechového spojení profilů

U ohýbaného plechového spojení profilů se parametry ohybu zadávají do PropertyManageru Plechové spojení profilů. Ten obsahuje mj.:

 • pole pro výběr dvou skic s otevřenými profily,
 • volbu provedení spojení profilů (možnosti fasetování), ze kterých se ohýbané plechové spojení profilů vytváří,
 • hodnotu plochy,
 • parametry plechového dílu (tloušťka plechu, poloměr ohybu),
 • přídavek na ohyb.

Sami porovnejte rozdíl v PropertyManagerech prvků Přidání spojením profilů (PropertyManager Spojit profily; na obrázku vlevo) a Plechové spojení profilů (PropertyManager Plechové spojení profilů):

0-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

PropertyManager Plechové spojení profilů obsahuje mj. pole Možnosti fasetování, kde lze vybrat provedení spojení profilů:

 • Tolerance tětiv nastaví maximální vzdálenost mezi obloukem a lineárním úsekem,
 • Počet ohybů nastaví počet ohybů aplikovatelných na každý přechod,
 • Délka úseku specifikuje maximální délku lineárního úseku,
 • Úhel úseku specifikuje maximální úhel mezi dvěma sousedními lineárními úseky.
Pole Možnosti plochy v PropertyManageru Plechové spojení profilů
Pole Možnosti plochyPropertyManageru Plechové spojení profilů

 

Čáry ohybu

Čáry ohybu jsou platné a relevantní pro geometrii plechových spojení profilů, které jsou vyráběny metodou postupně ohýbajícího lisu. Čáry ohybu jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud je ohýbané plechové spojení profilů správně určeno a plechový díl lze vyrobit metodami ohýbacího lisu.

 

Zásady navrhování ohýbaných plechových spojení profilů

Při navrhování ohýbaných plechových spojení profilů je nutné dodržet následující pravidla:

 • pro výběr mohou být použity pouze skici profilů s otevřenými profily a ostrými rohy (pokud nemá skica otevřený obrys, SOLIDWORKS po výběru uzavřeného profilu skici zobrazí varovné hlášení),
 • není povolen výběr více než dvou skic,
 • nejsou podporovány výběry vodících křivek ani trajektorie,
 • hodnota K-faktoru platí pouze tehdy, jsou-li splněny všechny geometrické podmínky a zásady a je-li možné vyrobit plech na ohýbacích lisech.

 

Postup modelování ohýbaného plechového spojení profilů (Výrobní metoda: Lomená)

Otevřete si ze složky 12-8 dokument 12-8-a.SLDPRT.

1-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Tip: Soubor najdete mezi ostatními podklady k nové učebnici SOLIDWORKS na stránce Mujsolidworks.cz → Učebnice (připravujeme).

Všimněte si, že díl obsahuje dvě otevřené skici Skica1 a Skica3 a konstrukční skicu Skica2, pomocí níž byla vytvořena rovina Rovina1. Tato rovina není rovnoběžná s rovinou Horní, ve které leží Skica1 (otevřený obdélníkový profil). Skica Skica3 (otevřený kruhový profil) leží v rovině Rovina1.

2-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Otevřeným profilem se rozumí mezera o velikosti 2 mm. Je to jeden z předpokladů konstrukce ohýbaných plechových spojení profilů.

8-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Přistoupíme k tvorbě plechového dílu. Vyberte ze záložky Plechové díly příkaz Plechové spojení profilů.

3-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Tip: Příkaz najdete i v nabídce VložitPlechové dílyPlechové spojení profilů.

Zkontrolujte, zda je zatržena volba Lomená v poli Výrobní metoda. V grafické ploše vyberte skici Skica1 a Skica3 → ty se automaticky zařadí do pole Profily. V poli Možnosti fasetování stiskněte tlačítko Počet ohybů a do pole Hodnota plochy zadejte číslo 8.

4-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Hodnota plochy souvisí s počtem ohybových čar. Podívejte se na grafický náhled a všimněte si, že SOLIDWORKS provede ohýbané spojení profilů každého rohu skici Skica1 vedoucí do skici Skica3 pomocí osmi ohybů = osmi ohybových čar. Výpočet a umístění ohybových čar je provedeno automaticky s ohledem na tloušťku plechu a zvolený přídavek na ohyb.

7-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Tip: Pokud kliknete na fialový bod, který se zobrazuje u každého ohybu, zobrazí se okno Možnosti fasetování. V tomto okně můžete provedení fasetování měnit individuálně.

12-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Pokud je zatržená volba Odkázat ke koncovému bodu, podívejte se detailněji na provedení ohybu jednoho z rohů skici Skica1. Tato volba určuje provedení přechodu ve vrcholu ohybu (ostré nebo zaoblené). Aby bylo provedení ohybu korektní, potlačte tuto volbu. Sami můžete porovnat provedení ohybu ve vrcholu na obrázku nebo na vaši grafické ploše – bez zatržení volby (vlevo) a se zatrženou volbou.

6-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Další nastavení jsou stejná, jako u tvorby jednoduchých plechových dílů. V poli Parametry plechového dílu zadejte tloušťku plechu 1 mm a poloměr ohybu 1 mm. V poli Přídavek na ohyb vyberte z rozbalovací nabídky K-faktor a zadejte hodnotu 0,333.

5-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Zkontrolujte provedení ohýbaného plechového spojení profilu a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Skryjte skicu Skica2 a uložte dokument (Ctrl + S).

Model ohýbaného plechového spojení profilů je hotový.

16-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Podívejme se na rozvinutý tvar plechu → stiskněte v záložce Plechové díly tlačítko Rozvinout.

Klávesou zkratkou Ctrl + 4 změňte orientaci pohledu do pohledu Pravý. V rozvinutém tvaru plechového dílu jsou viditelné čáry ohybu (1) a vymezovací rámeček (2).

Výrobní metoda Lomená umožňuje zobrazit čáry ohybu (1) i vymezovací rámeček (2)
Výrobní metoda Lomená umožňuje zobrazit čáry ohybu (1) i vymezovací rámeček (2)

Vraťte zobrazení plechového dílu zpět do ohnutého tvaru tlačítkem Rozvinout. Uložte dokument.

K dispozici je i hotový díl 12-8-b.SLDPRT, který naleznete mezi ostatními soubory. Soubory lze stáhnout ze stránky Mujsolidworks.cz → Učebnice (připravujeme).

 

Postup modelování ohýbaného plechového spojení profilů (Výrobní metoda: Tvarovaný)

Druhá výrobní metoda (v PropertyManageru Plechové spojení profilů je zatržená volba Tvarovaný v poli Výrobní metoda) neumožňuje výběr profilů s ostrými rohy. Proto je nutné skicu Skica1 upravit tak, aby místo rohů bylo provedeno zaoblení (označeno červenými šipkami). Pak je postup tvorby obdobný, jako v předchozím případě. Ohýbané plechové spojení profilů tvoří dvě skici (Skica1 a Skica3) s otevřenými profily a zaoblenými rohy.

13-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Nevýhodou této metody je, že se nezobrazují čáry ohybu v grafickém náhledu ani v rozvinutém tvaru.

14-ohybane-plechove-spojeni-profilu-postup-tutorial-navod-cviceni-priklad-12.8-ucebnice

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama