Učíme se SOLIDWORKS: Co je to parametrizace a asociativita?

Při modelování v SOLIDWORKSu využíváte parametrizace a asociativity. Zajímá vás, co tyto pojmy zahrnují a jaké je jejich praktické uplatnění? Informace se dozvíte v tomto příspěvku.

SOLIDWORKS je co do počtu uživatelů nejpopulárnějším softwarem na světě. Vznikají v něm milióny trojrozměrných modelů denně. Aby byla práce efektivní a rychlá, využívají se parametrizace a asociativita. Co tyto pojmy znamenají?

 

Parametrizace zjednodušuje úpravy modelů

Parametrizace je vlastnost, která umožňuje CAD systému kdykoliv plně konfigurovat konstrukci modelu a design vyvíjeného výrobku. Skica se nejčastěji skládá z entit skicovaných ve rovině (2D). Tyto entity jsou plně určeny vazbami a kótami a tvar a složitost skici vychází ze záměru návrhu a z uživatelských schopností a zručnosti. Téměř vždy by měla být geometrie skici plně určená, aby nedocházelo při změnách a revizích k problémům. S ohledem na tyto skutečnosti pracuje parametrizace, která zaručuje přehledné tvarové změny a dodatečnou úpravu skici a prvků bez vznikajících komplikací.

Při tvorbě skici by nemělo být snahou vytvořit příliš složitý geometrický tvar, což je běžná chyba začínajících uživatelů. Začátečníci se pokouší v jediném náčrtu vystihnout finální podobu modelu, což komplikuje parametrizaci. Pokud to není nezbytně nutné, ve skice se nepoužívají příkazy Zaoblit skicu, Zkosit skicu, Lineární pole skici a Kruhové pole skici. V tomto případě se doporučuje nahrazovat složitou geometrii skici jednoduššími tvary a zaoblení, zkosení a kopírování provádět na úrovni prvků.

 

Asociativita znamená provázanost

Provázanost mezi modelem, sestavou, výkresem a v případě CAD/CAM systémů i NC programem, zaručuje asociativita. Asociativní funkce nacházejí uplatnění zejména při dodatečných modifikacích již jednou vytvořeného modelu. Díky nim se veškeré změny v modelu projevují v navazujících částech návrhu, jako je sestava, výkresová dokumentace, atd.

Správné fungování asociativity se projeví jen tehdy, když je náčrt optimálně, a pokud možno plně parametrizovaný. Z tohoto důvodu není důležité vystihnout finální podobu modelu v jediném náčrtu, jak bylo zmiňováno u parametrizace. Podstatné je rozdělit náčrt na několik menších náčrtů skládajících se z jednoduchých geometrických prvků tak, aby se parametrizování a s ním spojená asociativita zbytečně nekomplikovaly.

Mezi nástroje a prvky ve 3D CAD systémech, které jsou asociativní, řadíme mj.:

  • Povrchy – zachovává se vzájemný vztah mezi vytvořenými povrchy a povrchy, ze kterých byly tyto nové povrchy odvozené.
  • Kóty – přizpůsobují se změnám měřených objektů.
  • Sestavy – změny provedené na modelu (tvarové, rozměrové) se projevují v sestavě.
  • Výkresy – změny provedené na modelu (tvarové, rozměrové) se projevují na výkrese.
  • Kusovníky – změny provedené na modelu (název modelu, fyzikální vlastnosti) se projevují na kusovníku.

 

Tip: Podívejte se na rozcestník s dalšími příspěvky, ve kterých se dozvíte podrobnější informace a znalosti o SOLIDWORKSu.

Pokud se chcete naučit pracovat v SOLIDWORKSu krok za krokem, včetně pokročilejší práce pro tvorbu výkresů, správu dokumentace, tvorbu plechových dílů, svařenců, povrchových modelů a základy pevnostních výpočtů, doporučujeme vám celobarevnou Učebnici SOLIDWORKS.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama