Vrták

Ke zhotovení modelu vrtáku budeme používat především příkazy Přidání a Odebrání tažením po křivce a tvorbou šroubovice. Dále využijeme tvorby referenční geometrie a pro stopku nástroje, Morseova kuželu, použijeme příkaz Přidání rotací.

 Základní vlastnosti vrtáku

K tvorbě modelu je vhodné znát základní části a geometrii úhlů vrtáku. Hlavní pohyb vrtáku je rotační a vykonává ho obvykle nástroj. Vrtákem se zhotovují díry zplna nebo se zvětšují již předpracované díry. Základní části šroubovitého vrtáku jsou špička, ostří, fazetka, drážka a stopka. Úhel špičky u běžného šroubovitého vrtáku, určeného pro vrtání obvyklých nelegovaných ocelí střední pevnosti a litin střední tvrdosti, dosahuje hodnoty εr = 2κr = 118°. Při vrtání těžkoobrobitelných materiálů dosahuje úhel špičky vrtáku 140°, při vrtání plastů a tvrdých pryží 90°. Úhel stoupání šroubovice je různý a liší se také podle obráběného materiálu. V běžné praxi se volí úhel stoupání šroubovice 30°.

 

V Přední rovině načrtněte kružnici o průměru 20 mm. Umístěte ji pomocí vazby Sjednocená do počátku souřadného systému a vysuňte příkazem Vysunout. Hodnotu vysunutí nastavte na 105 mm.

Podle Přední roviny vytvořte novou rovinu ve vzdálenosti 25 mm. Udělejte tak pomocí příkazu Referenční geometrie, který naleznete v panelu nástrojů Vložit. Případně označte Přední rovinu, stiskněte klávesu Ctrl a touto rovinou táhněte.

Nyní vytvořte osu, která bude průsečíkem Pravé a nově vytvořené roviny. Učiňte tak příkazem Osa v panelu nástrojů Vložit, Referenční geometrie.

Jestliže máte vytvořenou osu, přejděte opět do panelu nástrojů Vložit, Referenční geometrie a označte příkaz Rovina. Vyberte osu a rovinu, tak jak je to na obrázku.

Až vyberete osu a rovinu, zobrazí se náhled. Sytém automaticky nabízí takovou možnost úhlu sklonu nové roviny od Roviny 1, aby v nové rovině ležela vytvořená osa. Hodnotu sklonu budoucí roviny nastavte na 30°, což určí úhel sklonu drážek.

Nyní vytvořte řez modelu použitím příkazu Řez.

Zviditelněte si vytvořenou osu.

Nakreslete kružnici o průměru 12 mm. Střed kružnice musí ležet na řezu – elipse modelu. Zavřete skicu.

Založte skicu v Rovině 1.

Označte půdorys modelu, který je označený šipkou na obrázku. Stiskněte příkaz Převést entity, čímž převedete profil do otevřeného náčrtu. Zavřete skicu.

Vyberte příkaz Šroubovice/spirála z panelu nástrojů Vložit, Křivka. Označte kružnici nakreslenou v Rovině 1. Hodnotu stoupání nastavte na 4/3*π*20, počáteční úhel na 270° a směr šroubovice doleva.

Stiskněte příkaz Odebrat tažením po křivce. Vyberte vytvořenou šroubovici a náčrt vytvořený v Rovině 2. Odebíraná část modelu je v náhledu zobrazena žlutým schématem.

V Rovině 2 vytvořte náčrt.

Označte náčrt, pomocí kterého jste odebírali drážku, a převeďte tuto entitu do nové skici.

Vyberte příkaz Odebrat. Do parametrů délky odebrání nastavte Skrz vše.

Odebranou drážku zkopírujte příkazem Kruhové pole. Označte příkaz, vyberte dvě poslední operace ze stromové struktury, nastavte rozteč na hodnotu 180° a potvrďte. Po vytvoření drážek zůstane na vrtáku materiál, takzvané jádro vrtáku. Jádro vrtáku určuje pevnost vrtáku v kroucení, případně vzpěr.

Založte novou skicu v Pravé rovině. Načrtněte ji podle obrázku a odeberte příkazem Odebrat rotací. Vrcholový úhel špičky u běžného šroubovitého vrtáku je obvykle 118°.

Vytvořte řez Pravou rovinou. Načrtněte skicu podle obrázku. Tento prvek, kterým v dalším kroku odebereme část modelu po celé délce drážek, je velmi důležitý pro správnou funkci vrtáku. Aby se zmenšilo tření vrtáku ve vrtané díře, zmenšuje se průměr jeho těla po převážné části obvodu a ponechává se v původním rozměru jen na malé ploše u hrany na každé z drážek, na takzvané fazetce. Šířka fazetky se liší podle průměru vrtáku.

Nyní vytvořte spirálu podle již dříve popsaného postupu.

Vyberte příkaz Odebrat tažením po křivce, označte spirálu a načrtnutý profil. Náhled zobrazí žlutou barvou odebíranou část. Potvrďte příkaz.

Podle obrázku vytvořte náčrt na vzniklé ploše fazetky.

V Rovině 1 vytvořte kružnici o průměru 20 mm nebo příkazem Převést entity převeďte spodní hranu vysunutého modelu. Ukončete skicu.

Stiskněte příkaz pro vytvoření šroubovice. Jelikož chceme, aby se fazetka vytvořila i na druhou stranu a takzvaně do ztracena, vytvoříme kuželovou šroubovici s parametrem 3°. Úhel stoupání ponechejte stejný. Otáčení nastavte na hodnotu 0,1. Šroubovice bude směřovat ve směru hodinových ručiček. Potvrďte příkaz.

Vyberte příkaz Odebrat tažením po křivce. Vyberte šroubovici a načrtnutou geometrii. Náhledem ověřte cílový tvar odebraného modelu. Potvrďte příkaz.

Vyberte příkaz Kruhové pole a kopírujte vytvořenou fazetku. Rozteč nastavte na 180°. Kopie udělejte dvě.

Nyní už zbývá vytvořit kuželovou Morseovu stopku s unašečem. V Pravé rovině načrtněte geometrii podle obrázku.

Příkazem Přidat rotací vytvořte stopku nástroje.

V Horní rovině načrtněte skicu podle obrázku.

V Pravé rovině načrtněte skicu, pomocí které odebereme část modelu – úkos stopky. Alternativou může být příkaz Úkos, který je však závislý na neutrální rovině.

Příkazem Odebrat vysunutím odeberte tu část modelu, která je definovaná skicou.

Vytvořte zaoblení stopky příkazem Zaoblit. Hodnotu poloměru zvolte 2 mm.

Jelikož se převážná část vrtáků vyrábí z nástrojové oceli, vyberte ji ze seznamu materiálových vlastností.

Model vrtáku je hotový.

Fotorealistický snímek, renderovaný v prostředí softwaru PhotoView 360:

Komentáře k článku (0)