Modelování pomocí ploch

Plošné modeláře jsou z hlediska modelování obtížnější nežli objemové. Práce s plochami vyžaduje určitou míru zkušeností a představivosti. Na několika obrázcích vám ukážeme základní možnosti plošného modeláře aplikace SolidWorks.

Načrtněte v Pravé rovině znázorněnou skicu. Držte se předepsaných kót, abyste dosáhli cíleného tvaru modelované součásti. Pamatujte na to, že každá skica by měla být určená. K tomu slouží geometrické vazby a kóty, případně můžete používat příkaz Plně určit skicu a najít optimální řešení.

V panelu Plochy vyhledejte příkaz Vysunout povrch. Nastavte parametry vysunutí tak, abyste povrch vysunuli symetricky do vzdálenosti 90 mm.

Vytvořili jste povrch, se kterým budete dále pracovat. Ve stromové historii si můžete všimnout, že se nejedná o objemové těleso, ale o povrch.

Založte skicu v Pravé rovině. Načrtněte ji podle obrázku a zakótujte tak, aby byla plně určená.

V panelu Plochy vyberte příkaz Rotační povrch. Označte konstrukční přímku jako osu rotace. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz tím, že jej potvrdíte zelenou odrážkou.

Všimněte si, že při přechodu z přímky na poloměr vznikla hrana. Jednoduše ji eliminujte příkazem Nahradit splajnem.

Vraťte se zpět do skici a vyberte z panelu Nástroje, ze záložky Splajny příkaz Nahradit splajnem. Označte skicu a nastavte toleranci na 0,001 mm. Pole Zavřený splajn ponechejte prázdné.

Na obrázku si můžete všimnout, že hrana není vidět i při zapnutém režimu Viditelné hrany.

Pokračujte výběrem Horní roviny a příkazem Referenční geometrie, Rovina. Nastavte vzdálenost nové roviny od Horní na 10 mm. Směr roviny je převrácený, směrem dolů.

Založte skicu v nové rovině a proveďte náčrt tak, jak je na obrázku.

Jakmile máte náčrt plně určený, přejděte do pole Nástroje a ze záložky Splajny vyberte opět příkaz Nahradit splajnem. Náčrt převedete na splajn a eliminujete tím viditelné hrany.

Toleranci nastavte na 0,001 mm. Dokončete příkaz Nahradit splajnem a uzavřete skicu.

Založte skicu v Pravé rovině. Proveďte náčrt. Koncové body skici spojte pomocí vazby Průsečík.

Převeďte náčrt na splajn jako v předchozích případech. Toleranci ponechejte stejnou.

Nyní máte dvě skici. Jedna bude sloužit jako profil, druhá jako trasa.

Z panelu Plochy vyberte příkaz Tažený povrch. Abyste jej dokončili, vyberte obě skici. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Po dokončení příkazu vznikly tři povrchy, které poslouží k vytvoření budoucího tvaru modelu.

Ještě než přikročíte k ořezávání ploch, vytvořte dva vysunuté povrchy. V Přední rovině načrtněte dvě osově souměrné přímky. Abyste náčrt plně určili, použijte vazby a kóty. Koncové body můžete v tomto případě ponechat podurčené. Dbejte však na to, aby přesahovaly přes horní a dolní čela modelu.

Z panelu Plochy vyberte příkaz Vysunout. Vzdálenost definujte pomocí Vrcholu vodorovné plochy. Zkontrolujte náhled budoucích ploch a potvrďte příkaz.

V této chvíli přichází část ořezávání ploch. Abyste dosáhli finálního tvaru součásti, musíte použít příkaz celkem třikrát. Vyberte příkaz Oříznout povrch. V parametrech oříznutí vyberte typ oříznutí Vzájemné. V poli Výběry je možné vybrat povrchy, které chcete ponechat a výběry, které je možné ponechat nebo odstranit. Nastavte jako výchozí Odstranit výběry. Nyní vyberte plochy, které chcete ponechat (červená šipka) a plochy k odstranění (zelená šipka).

Opakujte krok oříznutí jako v předchozím případě. Podle následujícího obrázku.

Třetí a poslední použití příkazu Oříznout povrch aplikujte podle obrázku.

V této chvíli je hrubý tvar součásti dokončen. Kdybyste takovýto tvar chtěli modelovat v prostředí objemového modeláře, váš postup by se skládal z mnoha příkazů. Modelování pomocí ploch je v tomto případě rychlejší a efektivnější.

Zaoblete vnitřní hrany kapsy. Poloměr zaoblení je 5 mm.

Vytvořte objemové těleso příkazem Přidat tloušťku. Nastavte parametr tloušťky na 1 mm a zatrhněte pole Sloučit výsledek. Orientaci odsazení nastavte směrem od plochy ven.

Pokud přepnete pohled do Přední roviny, můžete si všimnout, že je tloušťka přidaná nepříznivě.

Z panelu Povrch vyberte příkaz Rozšířit.

Směr rozšíření definujte Horní rovinou. Hranou pro rozšíření je vnější obrys podstavy modelu. Vzdálenost nastavte na hodnotu 5 mm.

Pokračujte výběrem příkazu Odebrání Plochou/rovinou.

V parametrech pro odebrání vyberte rozšířený povrch. Dávejte pozor na směr šipky. Od podstavy orientujte šipku směrem dolů. Orientaci změníte poklepáním na šipku.

Klikněte na rozšířenou plochu a vyberte příkaz Skrýt.

Proveďte zaoblení hrany na kruhové části modelu. V zaoblení vyberte možnost Tečné zaoblení. Do Položek zaoblení definujte tři plochy. Ověřte si výsledek plným náhledem a dokončete příkaz.

Založte novou referenční rovinu ve vzdálenosti 8 mm od Horní roviny. Udělejte tak pomocí příkazu Referenční geometrie, Rovina.

V nové rovině načrtněte kružnici se středem v počátku souřadného systému. Průměr kružnice je 25 mm. Vysuňte profil do dvou směrů. Směrem nahoru vysuňte kružnici do vzdálenosti 10 mm s úkosem 3 stupně. Směrem dolů vysuňte kružnici do vzdálenosti 10 mm. Dokončete příkaz.

Vytvořte novou referenční rovinu, kterou definují roviny Přední a Pravá.

V této rovině načrtněte obdélník a vysuňte ho směrem k tělu. Pole Sloučit výsledek ponechejte prázdné. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Zaoblete hrany vysunutého profilu. Hodnota zaoblení je 0,3 mm.

Pomocí příkazu Kruhové pole zkopírujte čtyřikrát vysunutý profil obdélníku.

V nabídce pro Přímé úpravy vyberte příkaz Kombinovat. Typ operace zvolte Sečíst. Vyberte všechna objemová tělesa a potvrďte příkaz.

Zaoblete přechodové hrany podle obrázku. Poloměr zaoblení volte 0,3 mm.

Zaoblete horní hranu středové části modelu. Poloměr zaoblení nastavte na hodnotu 5 mm.

Kružnicí o průměru 22 mm odeberte do vzdálenosti 15 mm část středového útvaru.

V rovině, která leží na povrchu kříže, načrtněte čtyři kružnice se středy v počátku. Průměry kružnic jsou 32, 38, 55 a 61 mm.

Vysuňte dvě mezikruží znázorněné na obrázku. Vzdálenost vysunutí je definovaná protilehlou spodní plochou kříže. Tímto se zaručí, že bude tloušťka kříže i obou mezikruží stejná.

Zaoblete přechodové hrany mezi křížem a oběma mezikružími.

Součást je hotova. Ve stromu modelu si můžete všimnout, že se model skládá z jednoho objemového tělesa a jedné plochy, která je v současné chvíli skrytá.

Tuto plochu jste zkonstruovali pouze pro zarovnání spodní části modelu. Ponechejte ji skrytou.

Izometrický pohled na hotový model součásti, který byl zpočátku modelovaný pomocí ploch. Později byl převedený na objemovou součást.

Vyzkoušejte si věrohodné vizualizace v aplikaci PhotoView 360. Obrázky jsou skutečně fotorealistické.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama