Výkres řetězového kola: Tvorba a rozložení pohledů

Řetězové kolo je součást, jejíž rozměry jsou definovány normou. Z konstrukčního návrhu digitálního modelu se vytváří výkresová dokumentace, kterou tvoří nárys, zakótovaný pohled v řezu a detailní pohled na zubovou mezeru. Tabulka údajů (charakterizuje mj. i typ řetězu) se nachází v pravé části. V tomto návodu si ukážeme chronologický postup tvorby výkresu – od založení po rozmístění a úpravu pohledů.

Kapitoly:


Otevřete dokument 2016-09-30.SLDPRT. Pokud model řetězového kola nemáte, postupujte podle našeho návodu Postup modelování řetězového kola.

1-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Model řetězového kola obsahuje tři konfigurace. Postup, jak konfigurace vytvořit, jsme vám vysvětlili krok za krokem v návodu Řetězové kolo: Tvorba konfigurací modelu pro výkres.

Výchozí konfigurace představuje kompletní model, včetně všech zubových mezer. Konfigurace KONFIGURACE A a KONFIGURACE B jsou důležité pro zobrazení pohledu ve zjednodušeném provedení a v řezu.

18-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Vytvoření nového výkresu

V otevřeném dílu řetězového kola přejděte do záložky ConfigurationManager a zkontrolujte, zda je aktivní konfigurace Výchozí. Pokud ne, dvojklikem levým tlačítkem ji aktivujte a pokračujte založením nového výkresu ze záložky SouborVytvořit výkres z dílu/sestavy.

2-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Tip: Aktivní konfiguraci vidíte i v názvu nejvyšší úrovně ve stromu FeatureManager.

2-1-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

V okně Formát/velikost listu deaktivujte zaškrtnutou funkci Zobrazit jen standardní formáty. Nabídka se rozšíří o všechny dostupné formáty a velikosti listu. Vyberte formát a velikost listu A3 ISO.

3-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Tip: Po vydání Učebnice SOLIDWORKS budou bezplatně dostupné formáty a velikosti listů přizpůsobené požadavkům uživatelů portálu MujSolidWorks.cz. Budete-li postupovat podle návodu počínaje lednem 2017, můžete po stažení a správném umístění použít formát a velikost listu A3 Mujsolidworks (ISO).

4-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Po založení nového výkresu vyberte z Palety pohledů pohled Pravá a tažením jej přesuňte do výkresu.

5-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Úprava měřítka listu

Klikněte pravým tlačítkem na záložku List1 v pravém dolním rohu a z kontextového panelu vyberte příkaz Vlastnosti.

6-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Upravte velikost měřítka 2:1 a provedenou úpravu potvrďte tlačítkem OK.

7-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Uložení výkresu

Uložte výkres pod stejným názvem, jako je uložen díl řetězového kola: 2016-09-30.SLDDRW.

8-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Změna konfigurací v pohledech a rozvržení pohledů na výkresu

Označte pohled Pohled výkresu1 a v PropertyManageru v poli Konfigurace odkazů změňte konfiguraci Výchozí na KONFIGURACE B.

9-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Otevřete Paletu pohledů a tažením vložte vedle výkresu nový pohled Pravá.

10-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Označte pohled Pohled výkresu2 a v PropertyManageru v poli Konfigurace odkazů změňte konfiguraci Výchozí na KONFIGURACE A.

11-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Tvorba a úprava pohledu v řezu

Bokorys řetězového kola se zobrazuje v řezu, rovina řezu prochází zubovými mezerami. V této chvíli využijeme konfiguraci, která obsahuje pouze dvě zubové mezery. Pokud bychom tuto konfiguraci nevytvořili, rovina řezu by neprocházela zubovými mezerami, jelikož má řetězové kolo lichý počet zubů (19).

12-1-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Ze záložky Zobrazit rozvržení vyberte příkaz Řez.

12-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Ponechejte výchozí výběr svislého řezu a umístěte kurzor do středu díry řetězového kola v pohledu Pohled výkresu2. Střed potvrďte kliknutím levého tlačítka.

13-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

V kontextovém panelu potvrďte umístění čáry řezu potvrzovacím tlačítkem.

14-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

PropertyManageru Řez A-A klikněte na tlačítko Obrátit směr. Tlačítko mění směr šipek a ty musí směřovat doprava. Umístěte řez vpravo od pohledu Pohled výkresu1.

15-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Ve stromu FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na prvek Pohled výkresu2 a z kontextového panelu vyberte příkaz Skrýt.

16-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

V okně varovného hlášení pokračujte tlačítkem Ne. Pokud byste stiskli tlačítko Ano, skryl by se i pohled závislý na pohledu Pohled výkresu2 – tedy pohled Řez A-A.

17-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Vyberte popisku ŘEZ A-A pod pohledem Řez A-A a smažte ji klávesou Delete.

18-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Skrytí tečných hran

Nadbytečné zobrazení tečných hran působí negativně a výkres se stává nepřehledným. Pokud si to situace nevyžaduje, tečné hrany se nezobrazují.

Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte ve výkresu oba pohledy: Pohled výkresu1 a Řez A-A. Přejděte do záložky ZobrazitZobrazení a vyberte příkaz Tečné hrany odstraněné.

19-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Úprava a zobrazení os v pohledech

Do některých pohledů se po vložení do výkresu automaticky přidávají osy a osové kříže. Ne vždy se zobrazení provede správně, proto je nutná ruční úprava.

Označte osový kříž na pohledu Pohled výkresu1 a tažením za modré čtverečky upravte polohu koncových bodů osového kříže tak, aby čáry přesahovaly vnější obrysovou hranu modelu řetězového kola.

20-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Roztečná kružnice řetězového kola se na výkresu zobrazuje čerchovanou čárou. Pro její zobrazení využijeme kružnici nakreslenou ve skice dílu. Rozbalte ve stromu FeatureManageru prvek Pohled výkresu1 a historii modelování dílu 2016-09-30. Dále rozbalte prvek Odebrat vysunutím2 a klikněte pravým tlačítkem na skicu Skica2. Z kontextové nabídky vyberte příkaz Zobrazit.

22-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Označte roztečnou kružnici v pohledu Pohled výkresu1 a v záložce Skica vyberte příkaz Převést entity. Výhodou převedení entity je, že se při každé změně modelu (roztečné kružnice ve skice Skica2) změní její velikost i na výkresu (to jsou výhody parametrizace a asociativity v CAD řešení SOLIDWORKS).

23-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Skicu Skica2 ve stromu FeatureManageru skryjte stejným postupem, jakým jste ji zobrazili → v kontextové nabídce pak zvolte možnost Skrýt.

24-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Kružnice je po převedení plná. Označte ji a v PropertyManageru Kružnice zaškrtněte v poli Možnosti položku Jako konstrukční.

25-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Tip: Všimněte si, že entity kreslené ručně jsou ve výkresu zobrazeny šedou barvou, kdežto ty přenesené z modelu jsou černé. Barvu entit ponechejte v tomto nastavení. Černé provedení všech entit, kót a popisů sjednotíme při exportování výkresu do PDF.

Ze záložky Popis vyberte příkaz Osa.

26-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Klikněte v pohledu Řez A-A do místa, které na výkresu představuje průchozí díru s drážkou pro pero (pohled vlevo). Po kliknutí do místa se automaticky přidá osa rotace (výsledek vidíte na obrázku vpravo).

27-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Postup opakujte i pro přidání os v místě, kudy prochází roztečná kružnice. Klikněte do zubové mezery v horní a dolní části pohledu (místa označená červenými šipkami).

28-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Tvorba a úprava detailního pohledu

Rozměry zubu a zubové mezery znázorníme nejlépe v detailním pohledu. Vyberte příkaz Detailní pohled ze záložky Zobrazit rozvržení.

29-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Detailní pohled vytvoříme naskicováním kružnice. Umístěte její střed do průsečíku roztečné kružnice a svislé osy a tažením a kliknutím určete poloměr. Velikost poloměru kružnice musí být taková, aby její obrysová hrana zahrnovala všechny potřebné entity pro určení rozměrů zubu a zubové mezery.

30-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Tažením a kliknutím umístěte detailní pohled pod pohled Pohled výkresu1.

31-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Detailní pohled, pokud jich není na výkresu více, se značí písmenem D. Vyberte detailní pohled Detailní pohled B a v PropertyManageru Detailní pohled B změňte písmeno v poli Detail z B na D. Ponechejte PropertyManager nadále aktivní.

32-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Podle normy se měřítka na výkresu uvádí v tomto sledu 1:1, 2:1, 5:1, 10:1 atd. Vzhledem k tomu, že se automaticky zvolilo měřítko 4:1, upravíme jej. V poli Měřítko zvolte z roletové nabídky normalizovanou velikost 5:1.

33-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Dvojklikem aktivujte popisek detailního pohledu a změňte text na D (5:1). V okně Formát změňte velikost textu na 5 mm a zvolte tučný řez písma.

34-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Tip: Výchozí zobrazení popisky detailních pohledů i popisky pohledu v řezu se nastavuje ve vlastnostech dokumentu: MožnostiVlastnosti dokumentuPohledy. Jak nastavení změnit a uložit jej do šablony dokumentu SOLIDWORKSu, si ukážeme v některém z následujících tipů a triků.

33-1-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

V pohledu Pohled výkresu1 upravte výběrem a tažením pozici písmena D.

35-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Vyberte kružnici detailního pohledu a v PropertyManageru Detailní pohled D deaktivujte zaškrtnutou položku Písmo dokumentu (1). Pokračujte stisknutím tlačítka Písmo (1), v okně Vybrat písmo zvolte tučný řez písma (2) a změňte velikost písma na 5 mm (3).

36-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

V okně varovného hlášení můžete pokračovat tlačítkem Ano. Podle navoleného formátu písma se změní i text popisky pohledu Detailní pohled D (5:1). Jelikož je nastavení fontu písma stejné, nic s nezmění.

37-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Rozbalte ve stromu FeatureManager prvek Detailní pohled D (5:1) a historii modelování dílu 2016-09-30. Dále rozbalte prvek Odebrat vysunutím2, klikněte pravým tlačítkem na skicu Skica2 a z kontextové nabídky vyberte příkaz Zobrazit.

38-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Označte roztečnou kružnici a kružnici v pohledu Detailní pohled D (5:1) – zvýrazněné červenými šipkami – a v záložce Skica vyberte příkaz Převést entity. Výhodou převedení entit je, že se při každé změně modelu změní jejich velikost i na výkresu (výhody parametrizace a asociativity).

39-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Skicu Skica2 skryjte stejným postupem, jakým jste ji zobrazili → v kontextové nabídce zvolte příkaz Skrýt.

40-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Převeďte entity na konstrukční.

41-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Ze záložky Skica vyberte příkaz Oříznout entity.

42-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

PropertyManageru Oříznout entity ponechejte výchozí výběr Pokročilé oříznutí a tažením myši přes roztečnou kružnici v levé nebo pravé části ji ořežte do podoby, jakou vidíte na obrázku.

43-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

V panelu Průhledné zobrazeníSkrýt/Zobrazit položky zobrazte vazby tlačítkem Zobrazit vazby skici.

44-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Vyberte pohled Detailní pohled D (5:1). Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte dvě sjednocené vazby v průsečících kružnice a roztečné kružnice. Obě vazby vymažte klávesou Delete.

45-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Vyberte levý koncový bod roztečné kružnice a tažením za modrou tečku jej přetáhněte za obrysovou hranu detailního pohledu.

46-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Postup zopakujte i při přetažení pravého koncového bodu roztečné kružnice.

47-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Skryjte vazby skici v panelu Průhledné zobrazení.

48-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Ze záložky Skica vyberte příkaz Osa a nakreslete svislou osu v detailním pohledu.

49-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Zarovnání pohledu

Detailní pohled zarovnáme ve svislém směru s pohledem Pohled výkresu1. Klikněte pravým tlačítkem na pohled Detailní pohled D (5:1) a z kontextového panelu vyberte příkaz ZarovnáníZarovnat svisle se středem.

50-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Klikněte do pohledu Pohled výkresu1 → střed pohledu Detailní pohled D (5:1) se automaticky zarovná se středem pohledu Pohled výkresu1.

51-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Pohledy ve výkresu jsou připraveny pro vložení popisů modelu (nejčastěji se vkládají kóty z modelu dílu) a tabulky s údaji nutnými pro výrobu řetězového kola.

V modrém rámečku si můžete všimnout popisového pole, které se automaticky vyplnilo po vložení prvního pohledu. Uživatelské vlastnosti vyplněné v dílu řetězového kola se automaticky přenesly do popisového pole. Položky v popisovém poli (hmotnost, datum atd.) se nevyplňují ručním zadáním a opisováním hodnot. K tomu se používá příkaz Propojit vlastnosti s odkazem na vlastnost definovanou v uživatelských vlastnostech dílu nebo sestavy. Jak tyto informace propojit s výkresem (popisovým polem), si ukážeme v některém z dalších návodů.

52-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Postup vložení popisů a tabulky si ukážeme v poslední kapitole tohoto návodu (už ji pro vás připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama